Disclaimer

Bepalingen vooraf:

  • Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer.
  • CV-Uploaden.nl is een online uitgave van Tjoelker Taal & Communicatie (ingeschreven in het KvK Handelsregister onder nummer 04087054)
  • Onder gebruik(en) van deze site wordt verstaan: (in)laden, inloggen, opvragen, bekijken, raadplegen, invullen (van formulieren), verzenden (van formulieren), (door)klikken op hyperlinks. Zonder uitsluitsel van en beperking tot bovengenoemde voorbeelden.
  • Gebruiker: natuurlijke en/of rechtspersoon die de website en daaraan gelinkte pagina’s gebruikt.
  • Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook.
  • Misbruik: iedere vorm van ongeoorloofd gebruik van de informatie dan wel hinderlijk of schadelijk gebruik van CV-Uploaden.nl, ofwel van de server waarop CV-Uploaden.nl zich bevindt. Ook het ongeoorloofd benaderen van de server en daarop geïnstalleerde software buiten de publiekelijk toegankelijke website om valt onder misbruik.

 

DSICLAIMER:

Copyright
Tjoelker Taal & Communicatie biedt aan belangstellenden de informatie op deze pagina’s ter kennisname aan, maar behoudt onder alle omstandigheden het copyright op alle tekst, de eigen afbeeldingen en alle andere eigen onderdelen op en van deze website.

 

Het is niet toegestaan om tekst, afbeeldingen of andere eigen onderdelen op en van deze website, in originele of gewijzigde vorm, publiekelijk aan te bieden dan wel aan derden te distribueren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf, noch in digitale vorm noch in gedrukte vorm.

 

Het is toegestaan, uitsluitend voor persoonlijk gebruik, deze pagina’s, en of onderdelen van deze pagina’s te kopiëren naar uw computer. Het is toegestaan, uitsluitend voor persoonlijk gebruik, om deze pagina’s te printen of om in eigen documenten verwijzingen naar deze pagina’s op te nemen, mits onder vermelding van de bron (hier: CV-Uploaden.nl).

 

Aansprakelijkheid

Tjoelker Taal & Communicatie is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en mogelijke onvolledigheid van de aangeboden informatie.
Ondanks alle zorgvuldigheid waarmee Tjoelker Taal & Communicatie informatie beschikbaar stelt aan de gebruiker(s), zowel inhoudelijk als wat betreft de server en software, aanvaardt Tjoelker Taal & Communicatie geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen, materieel of immaterieel, voortvloeiende uit het gebruik van de aangeboden informatie, van het beeldmateriaal, de links of andere onderdelen op de pagina’s, de server waar deze pagina’s zich op bevinden of andere servers die via deze pagina’s benaderbaar zijn.

Het plaatsen of uploaden van een curriculum vitae op een website geschiedt nadrukkelijk geheel op eigen risico van de gebruiker. Tjoelker Taal & Communicatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk te houden voor welke gebeurtenis dan ook, die het gevolg is of kan zijn van het uploaden/plaatsen van een cv op een site die op CV-Uploaden.nl vermeld staat dan wel heeft gestaan.

 

Tjoelker Taal & Communicatie is niet verantwoordelijk voor de onmogelijkheid om (één van de pagina’s van) de website CV-Uploaden.nl te kunnen raadplegen.

 

Tjoelker Taal & Communicatie is gerechtigd alle inhoud van deze site te veranderen of te verwijderen, dan wel de site CV-Uploaden.nl geheel te beëindigen. Tjoelker Taal & Communicatie is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen voor de gebruiker(s) van het wijzigen en veranderen van de inhoud en vorm van de (pagina’s van de) website dan wel het afschermen of geheel beëindigen van de website.

 

Bescherming persoonsgegevens
Tjoelker Taal & Communicatie behandelt de door u verstrekte en van u verkregen gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Tjoelker Taal & Communicatie zal de door u verstrekte persoons- en contactgegevens, zoals bijvoorbeeld bij het versturen van een e-mail, niet doorgeven aan derden, tenzij u hier in voorkomende situaties toestemming voor heeft gegeven.

 

Bezoekersstatistieken en cookies
Voor statistische- en prestatiedoeleinden worden bezoekersstatistieken van deze pagina’s bijgehouden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van cookies. Door het raadplegen van deze website stemt u in met het gebruikmaken van cookies voor deze website. Informatie zoals bezoekaantallen en bezoekfrequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Deze gegevens worden evenmin gekoppeld aan eventueel door u verstrekte persoonsgegevens.

 

Toegang

In principe heeft iedereen in Nederland, België en Duitsland toegang tot de site CV-Uploaden.nl. Tjoelker Taal & Communicatie heeft bij geconstateerd misbruik dan wel hinderlijk gebruik echter het recht naar eigen oordeel IP-adressen te blokkeren. Over het blokkeren van IP-adressen wordt door Tjoelker Taal & Communicatie niet gecorrespondeerd.